QUẢN LÝ DỊCH VỤ VÀ BẢNG GIÁ

1091 29/04/2016

Hệ thống quản lý toàn bộ giá đầu vào của doanh nghiệp, với mọi loại hình nhà cung cấp và mô hình giá cho từng thị trường.

 

Các chức năng cơ bản bao gồm:

 • Quản lý các nhóm dịch vụ và các nhóm đặc thù của dịch vụ
 • Quản lý các dịch vụ kết hợp (trong khách sạn có nhà hàng, Boat, train, transportation,v.v..)
 • Quản lý các liên hệ (contacts) của dịch vụ đó.
 • Quản lý giá mua của Package bên ngoài,
 • Quản lý giá theo mùa, theo từng loại hình dịch vụ.
 • Lọc giá theo nhiều tiêu chí.
 • Quản lý FOC, Minstay, FIT/GIT và giá multi-day.
 • Thêm các dịch vụ chưa phân loại được.
 • Chọn dịch vụ hiển thị cho Sales hay điều hành.
 • Chọn giá tính tự động hay theo lựa chọn của sales.
 • Chọn hệ thống dịch vụ cho thị trường Inbound, outbound, hay nội địa.
 • Chọn mức ưu tiên dịch vụ.
 • Cập nhật hợp đồng và các phụ lục hợp đồng với nhà cung cấp.
 • Cập nhật bảng giá cho từng thị trường Á, Âu, v.v..
 • v.v..