QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ ĐẶT DỊCH VỤ TOUR.

1754 21/11/2015

Phân hệ này cung cấp đầy đủ các tính năng cho người đặt dịch vụ và điều hành tour hoàn chỉnh nhất Cung cấp đầy đủ các chức năng kết nối với các bộ phận khác như sales và kế toán.

Hệ thống điều hành và đặt dịch vụ của itoursys có nhiều ưu điểm nổi bật mà không mà các phần mềm quản lý du lịch hiện nay chưa bám sát được thực tế. Hệ thống điều hành này kiểm soát chặt trẽ giá cả và dịch vụ.

TÍNH NĂNG HỆ THỐNG ĐẶT DỊCH VỤ:

 • Phân quyền quản lý linh hoạt: theo dịch vụ, theo đoàn, theo cấp quản lý, theo loại hình dịch vụ.
 • Kết xuất ra words được sinh ra tự động từ việc lựa chọn dịch vụ của sales.
 • Ghi nhận quá trình điều chỉnh giá của điều hành.
 • Điều hành có thể thay đổi dịch vụ khác.
 • Thông báo kết quả cho sales.
 • Cập nhật công nợ cho kế toán.
 • Cập nhật các khoản phải thanh toán trước, và cảnh báo thời hạn thanh toán.
 • Kiểm soát các đoàn sắp chạy trong mấy ngày tiếp theo.
 • Kiểm soát các dịch vụ đặt biệt.
 • Lập lịch theo dõi công việc..
 • In dịch vụ theo danh sách để gửi cho nhà cung cấp.
 • In voucher gửi khách.
TÍNH NĂNG ĐIỀU HÀNH:
 • Lên chi phí dự trù cho guide.
 • Lên dự trù chi phí cho cả đoàn.
 • Lên chương trình hướng dẫn cho guide.
 • Lên báo cáo danh sách đoàn theo tháng theo ngày.
 • Nhập danh sách guide và driver.
 • Gán guide và driver vào trong đoàn.
 • Lên tạm ứng cho guide.
 • In hợp đồng cho guide.