HỆ THỐNG QUẢN LÝ KẾ TOÁN

804 21/11/2015

Chức năng quản lý các doanh thu, chi phí của từng đoàn. Quá trình thay đổi dịch vụ và các báo cáo quản trị doanh nghiệp, cũng như các báo cáo cho Sở Du Lịch địa phương.

 
KẾ TOÁN THU:
 • Quản lý các invoice của khách.
 • Quản lý các đợt thu tiền theo đoàn.
 • Quản lý các lần thanh toán đặt cọc của khách.
 • Quản lý các chi phí phát sinh.
 • Tổng hợp doanh thu theo tháng/quý năm

KẾ TOÁN CHI:

 • Quản lý các khoản chi của đoàn.
 • Quản lý các khoản chi theo nhà cung cấp.
 • Quản lý các khoản chi phí cho guide.
 • Quản lý các khoản chi phí phát sinh.
 • Quản lý các khoản cấn trừ.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP:

 • Bảng tổng hợp quyết toán đoàn.
 • Bảng báo cáo lãi lỗ có thuế và không thuế.
 • Báo cáo quản trị doanh nghiệp.
 • Báo cáo cho sở du lịch.
 • V,v,,